header-img

Служба за здравствену заштиту деце са поливалентном патронажом

Служба за здравствену заштиту деце школске деце и омладине пружа здравсвене услуге деци од рођења до навршених 18 год. живота ,односно до завршетка средње школе на територији општине Гроцка. Служба је распоређена на пет локација укључујући и централни пункт.
У овиру службе је запослено : 11-доктора- специјалиста педијатрије , затим-7 доктора опште медицине, стручних сарадника 4 (логопеди, психолози), 21- медицинска сестра педијатријског смера, 1-виша медицинска сестра , 1- специјалиста-струковна медицинска сестра ( главна сестра службе и координатор за имунизацију).
Служба функционише на начин да на сваком пункту пружа здравствене услуге деци , сколској деци и омладини а у оквиру службе развојно саветовалиште и саветовалиште за младе.

Служба за здравствену заштиту деце – педијатрија предшколско
Служба за здравствену заштиту деце за узраст од рођења до 7 год. поред прегледа болесне деце и лечења обавља и превентивне прегледе:

 • систематски и контролни систематски преглед
 • вакцинација по календару имунизације за узраст
 • прегледи пре упућивања у колективни боравак деце
 • ултра- звучни преглед кукова одојчади
 • издавање лекарских уверења и потврда за упис у основне школе
 • здравствено васпитање кроз индивидуални и групни здравтсвено –васпитни рад

Развојно саветовалиште- у служби за здравствену заштиту деце
Развојно саветовалисте- изабрани педијатар и тим који сачињавају :лекар педијатар, психолог, логопед, специјалиста струковна медицинска сестра, педијатријска сестра.
Циљна група деца од рођења до навршених 6(10) година зивота и њихови родитељи-старатељи.
Тим развојног саветовалишта ради на раном откривању фактора ризика за правилан раст и развој детета, обезбеђује стимулацију третманима и упућује на виши ниво здравствене заштите.
Дете у саветовалиште мозе довести родитељ самоиницијативно ,са или без упута изабраног лекара или лекара друге специјалности.
Приликом прве посете обавља се прикупљање анамнестичких података , попуњава се упитник за родитеље а затим се примењује одговарајући дијагностички инструмент, по обради и добијању резултата приступа се планирању врсте и дузине третмана који обједињује рад са дететом и родитељима.
У оквиру развојног саветовалишта препознају се и третирају одступања од очекиваног за узраст

 • успорен психомоторни развој
 • первазивни развојни поремећаји
 • развојни поремећаји моторике
 • специфични развојни поремећаји говора
 • емоционална неравнотежа
 • здравствено васпитање

Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине –педијатрија школско
Рад у служби – лечење болесне деце у узрасту од 7 до 18 год. и превентивне прегледе

 • систематски и контролни систематски прегледи ученика
 • вакцинација по календару имунизације
 • прегледи пре упућивања у колективни боравак деце
 • издавање лекарских уверења за упис у средње,струковне школе и факултете
 • здравствено васпитање кроз индивидуални и групни здравствено-васпитни рад

Саветовалиште за младе- у служби за здравствену заштиту школске деце
Саветовалиште за младе обухвата рад са популацијом деце од 7-19 год. првенствено на промоцији здравља и превенцији болести. Акценат је на усвајању знања , стицању вештина , усвајању здравих стилова живота ,подизању квалитета усвојеног знања за успостављање сопствене одговорности за лично здравље и здравље других лица.
Активности саветовалишта за младе:

 • превенција алкохолизма , пушења , наркоманије , зависности од игрица , коцке , друштвених мрежа
 • здрави стилови живота –правилна исхрана , значај физичке активности и спорта,
 • заштита репродуктивног здравља младих и спречавање полно- преносивих болести
 • превенција и решавање проблема злостављања и занемаривања као и вршњачког насиља
 • очување менталног здравља младих

Рад са младима се заснива на здравственом васпитању , едукацији за вршњачке волонтере , кроз методе индивидуалног и групног здравствено –васпитног рада (рад у малој групи , предавања , креативне радионице , здравствене трибине , здравсвене изложбе)
Рад се одвија са изабраним лекаром у установи или по договору испланираној школи или институцији, затим се укључују специјалисти других области гинеколози , психолози све у прилог ефективнијем постизању и усвајању знања.

Поливалентна патронажна служба

Поливалентна патронажна служба дома здравља Гроцка се бави прузањем превентивних здравствених услуга свим становницима опстине Гроцка.Ради на оцувању И унапредјењу здаравља становниства.
Својим радом ППС обухвата породицу као целину.Програм рада цине пре свега посете приоритетним групацијама као сто су труднице,бабињаре И новородјенцад, одојцад, деца предсколског узраста, стара и оболела лица као и посете по налогу изабраног лекара према здравственим индикацијама.
Рад патроназне слузбе подразумева и активности у локалној заједници. Предавања у свим сколама на територији опстине Гроцка. Велики део активности одвија се кроз акције према вазним датумима из календара јавног здравља, као сто су базари здравља, здравствено васпитни рад и промоција здарвих стилова зивота,превенција настанка хроницних незаразних болести (кардиоваскуларних обољења, карцинома…)

Руководство:

Начелник службе

lekar_img

Др Соња Мијић
специјалиста педијатрије

Одговорна сестра

lekar_img

Јасмина Петровић
специјалиста струковна медицинска сестра

Одговорна сестра ППС

lekar_img

Снежана Богосављевић