header-img

Јавне набавке

Јавна набавка малe вредности – Рачунарске и рачуноводствене услуге ЈНМВ 08/20 – Одржавање програмског модула из система Сигма Мерц

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-ПР-01/20
БИОХЕМИЈСКИ РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за апарат затвореног типа
COBAS INTEGRA

 Јавна набавка малe вредности – МРКИ УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2020/2021

Јавна набавка мале вредности – ЛОЖ УЉЕ Д-02/20

Јавна набавка мале вредности – Текуће одржавање медицинске опреме У 07/20

Јавна набавка мале вредности – Осигурање лица и имовине за потребе ДЗ Гроцка У 06/20

Јавна набавка мале вредности – Услуга сакупљања, одвожења и третмана медицинског отпада са потрошним материјалом

Јавна набавка мале вредности – Потрошни материјал и хематолошки реагенси-отворени систем.

Јавна набавка мале вредности – Ситан канцеларијски материјал и медицински обрасци
Д 01/20

Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – УСЛУГА
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Јавна набавка мале вредности – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“

Јавна набавка мале вредности – Услуга мобилне, фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Партија 3 – Услуге интернет саобраћаја

План Jавних набавки за 2020. годину

Јавна набавка мале вредности – Услуга мобилне, фиксне телефоније и интернет саобраћаја

Портошни медицински материјал ЈНМВ Д 10/19 за партију 4.Траке и партију 15.Рендген материјал за дигитални апарат

 

Бензин и дизел гориво ЈН Д 01/19

 

Портошни медицински материјал ЈНМВ Д 09/19

 

Набавка: Рачунарске и рачуноводствене услуге У – 05/19

 

План Jавних набавки

Анекс I плана јавних набавки

Анекс II јавних набавки